RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
11май - убийството на Алеко и реакциите на населението от Пещера и Пазарджик   Драги читателю,

  Както всяка година, на 11 май пазарджичани отново ще се поклонят пред паметта на писателя Алеко Константинов. Като извинение на поколенията за трагичната му кончина близо до Пазарджик и без прошка за политическите убийства …

  Държавен архив – Пазарджик съхранява печатното издание “Алеко и Такев. Спомени” от Христо К. Пунев, издадено в София през 1934 г. Откъсът, който предлагаме е от оригинала и четейки спомените на Христо Пунев, ще съпреживеем тези трагични дни за Пазарджик, Пещера, Радилово и България!Мария Керезова
Ненка Иванова, гл. експерти в
Държавен архив - Пазарджик
Aleko_poklonenie1.jpg
Михаил Такев (с цилиндъра) по време на панахида на Алеко Константинов на лобното му място. 1911 г.
Aleko_poklonenie1934.jpg
Поклонение на граждани от Пазарджик, около 1934 г.


II.   КУРШУМЪ И ПРИСЖДА
•1. .Отъ мене има 30 наполеона да убиете Такевъ. Не бойте се, не бойте се: и Министерст­вото е наше и началника е нашъ*. Кметътъ    Петъръ Мняковъ
2. ,Още снощи Алеко въ ржцегЬ ми издъхна*.
Мнхаилъ Такевъ

  Дий, кранта! — даде заповЬдь файтонджията, замахна камшика, остъръ звукъ процепи въздуха и Щастливецътъ и Такевъ поеха къмъ „Коритата", а ние прощално за­викахме, съ устремени къмъ „Корията" по­гледи, като че ли нъщо се кжсаше отъ душитЬ ни и не обърнахме назадъ очи, догдето не изгубихме въ лунната нощь силуета на Тошовия файтонъ ...
  Отъ „БЬлча" — тържеството бЬ прене­сено въ града, а ние, палавцитЬ, се озовахме иа „Кюсеивановата градина", по-късно прекръстена „Алеко Константиновъ", кждето, подъ цъфналитЪ липи, продължихме да славимъ голЬмото дЬло на СолунскитЬ братя. Где сЬ тия години! Стариятъ учитель — даскалъ Търповъ — и неизчерпаемиятъ изворъ на вдъхновение, на вЬра и безкористие, на народни пЪсни и на Песталоцева усмивка — бЬше въ стихията си, предъ мждроститЬ на бай Василя — всички се удивлявахме, а староза­горското рубинче, нашата Софи, — която, съ позволение казано, теглЬше сърдцето ми, — прекжсваше и отново започваше интимната, строфа на Ботйова: „освенъ тебъ, мале, ни­кого нЪмамъ; ти си за мене любовь и вЬра, но тука вече не се надЬвамъ тебе да любя - сърдце догаря ..."
  И когато китарата на Рада Генова до­лавяше последнитЬ тжжни напЬви и бЬлитЬ й пръсти бавно дърпаха тънкитЬ струни — надъ цЬлия градъ тревожно се разнесе едно­временното биене на камбанитЪ отъ тритЬ църкви. Помислихме, що предполагахме — пожаръ! И хукнахме надолу, къмъ града, и за петь минути бЪхме на площада предъ об­щинското управление. Пожаръ нЬмаше, камбанитЬ биеха, изъ всички улици дотичваха десетки и стотици мжже и жени, питаха се, а кметътъ, ридаейки, едва мълвеше:
  - Такевъ и Алеко сж убити оттатъкъ Радилово, подъ “Дряново дере". Сега пжтници ме разбудиха...
 
  *
Куршумъ

  Часътъ бЬше 2 и нЬщо. Събра се, мога да кажа, цЬлиятъ градъ. Смутени и плачущи, боси и голи - всички, като сомнамбули, потръгнахме по шосето за Радилово. Моя милость, последенъ, може би, отъ голЬмата вър­волица, пешъ се намЬри призори при „БрЬста" и въ Пазарджишката болница, кждето бЬ отнесенъ за аутопсия убитиятъ изъ заса­да нещастенъ Щастливецъ. Траурътъ за него, още първия день, бЬ залЬлъ цЬлата бъл­гарска земя: отъ всички краища запристигаха съболезнования и съобщения за пристигане на многобройни делегации. Първи бЬха поклонитЬ на Пещера: София Шопова, отъ името на учителското дружество „Христо Ботйовъ", поднесе вЬнецъ отъ рози и съ кжса, но из­брана речь, предаде смирената адмирация на ония, съ които 10 часа по-рано Алеко бЪ въ приятна беседа за иероглифитЬ ...

  Щастливецътъ, склопилъ хубави очи, 6Ъ извикалъ и цЬлия Пазарджикъ подъ чер­ното знаме на всеобщата скръбь: следъ обЬдъ и другия день многохилядно шествие се покла­няше предъ него и съ наведени глави върволицитЬ придружаваха ковчега къмъ гарата, носенъ на ржце, а студентскиятъ хоръ разнасяше изъ долината на вЪчно окървавената Марица познатата елегия на Лизогуба. всЬки се спираше — всички сваляха шапки: кой не бЪ опечаленъ отъ злодеянието, чие сърдце не се обливаше въ сълзи и коя съвесть не протестираше противъ убийцитЬ и злодеитЪ-вдъхновители? — ТрЬбва публично да си спомня единъ позоренъ фактъ: на пжть за гарата, и офицери и войници, намирайки се въ и около казармата, отдаваха по войнишки па­метна почить, а амо нЬкакъвъ полковникъ — после узнахме, че той се казвалъ Бочевъ — обърна гръбъ къмъ траур­ната процесия, като че ли искаше да каже ничево, на Шипка е все още спокойно ...

  Виждали ли сте развълнувано море, но не отъ брЬга на Черноморието, а разбунтувани хиляди духове, които ридаятъ и питатъ кои сж виновницитъ за трагедията на нашето време и за разкъсването на Сърдцето на сърдцата подъ българското небе? — Гарата, голЬмата площь предъ нея и задъ нея, бЪ, почернЬла отъ свЬтъ, който се прощаваше съ най-нежния възпитатель на млади и на стари. И сега виждамъ Стоянъ Костурковъ, отъ името на пазарджишкото учителство, да се възправя съ вдъхновена речь и да отправя проклятия къмъ убийцитЬ на Алека, и сега си спомнямъ импровизацията на Константина Нерадова и никога нЬма да забравя гласътъ на онзи младъ писатель, който извика, потресенъ отъ под-лостьта и наемничеството:
  — Бай Ганю за петь лева уби своя кръстникъ!

На 13 срещу 14 влакътъ потегли за Со­фия, придруженъ, между хилядитЬ поклон­ници, и отъ 50 - 60 мои съграждани. Какъ много и азъ искахъ да бжда въ тЬзи редици, но, по стратегически съображения, останахъ и пакъ пешъ се отправихъ, заедно съ мнозин­ството, за Пещера, кждето следъ 2-3 дни се получи „Знаме” отъ 18 май и, вмЬсто да четемъ „Бай Ганю въ Пещера", — въ подлистника 6Ъ напечатано: ДоПещера и назадъ... после следваха три бЪли колони — и, на края, подписътъ на нашия Щастливецъ. А въ уводната статия се казваше:
  — „Не се оплаква само отдЬлната личность на Алека, не се оплаква само авторътъ на Бай Ганя, Щастливецътъ на подлистницит-в на „Знаме”, но оплаква се и невинната жертва на бЬсни партизани, които не намиратъ други средства да се справятъ съ своитЬ против­ници, освенъ съ пушката, хайдушки насочена изъ засада посрЪдъ нощния мракъ” ...
  Защо бЬ обичанъ, като любима избранница, Алеко? — Точно единъ месецъ следъ убийството му, на 11 юний, „Знаме" даде непечатания до тогава неговъ фейлетонъ
 — “Разни хора, разни идеали”, посветенъ на Найчо Цанова. Прочети го, читателю, прочети го и ти ще видишъ чистата душа на човЬка, който трЬбваше да носи две имена  Безсребърникътъ-Щастливецъ: той ходЬше по цЬли дни безъ аспра, лежеше подъ юрганя си и душата му плачеше, че нЬма рупче да дари сурвакницитЬ срещу Василовъ-день и затова пише Честита Нова Година и той не бе като другитЬ, които успЬватъ да минатъ на линия: Алеко, ако беше меркантилъ, нЬмаше да бжде Щастливецъ!


Присада

Единъ вестникъ тогава бе писалъ, безъ срамъ и безъ съвесть, че пещерци били устрои­ли убийството на голЬмия  поетъ и писатель. Тоя вестникъ и днесъ съществува! А установената истина е една: София и Пазарджикъ, чрезъ  съдействието на Радилово, пръснаха човешкото сърдце на Алека. Не София, Пазарджикъ и Радилово на народа, не, а властниците въ столи­цата   пошушнаха, големците въ окржжния градъ го втълпиха, а малкитЬ въ нещастното село го приведоха въ изпълнение.

  Процесътъ започна на 3 ноемврий 1897 предъ Т. Пазарджишкия окрженъ сждъ: той имаше № 867. Тоя процесъ, по голЬмина, бЬ третия по редъ следъ нашето освобожде­ние: Стефанъ Стамболовъ, Анна Симонъ и Алеко Константиновъ. Доказа се предъ сжда, че радиловскиятъ кметъ Петъръ Минковъ е казалъ на единъ отъ убийцитЬ: „ще убиете Такева и ще получите 30 наполеона възна­граждение”, а следъ като убийцитЬ се завър­нали отъ „полесражението" — единъ отъ под­будителите ги разпиталъ за резултата и далъ на по-стария отъ тЪхъ само петь лева, вместо тридесеть наполеона ...

  И само за петь лева увиснаха на вжжето кметътъ Петъръ Минковъ и Милошъ Топаловъ, а другитЬ отидоха въ затвора на покаяние. Предъ сжда главниятъ виновникъ отъ село бЪ казалъ: „азъ трЬбва да открия една тайна, която до сега не казвахъ”. Изправенъ до бесилото — той все още се надЪваше, че ще бжде спасенъ отъ София и занесе въ гроба голямата тайна, която, споредъ проку­рора, бЪ достояние на цЪлъ свЪтъ:
  —    „Въ   Т. Пазарджикъ  е   публична тайна, че Радиловскиятъ кметъ се е готвЬлъ да убие Михаилъ Такева".

А за малкитЬ — Хинекъ Майеръ, прокурорътъ — бЬ добавилъ:
— „Никога не съмъ мислилъ, че азъ ще съставямъ обвинителна речь противъ   убийцитЪ на гениалния творецъ на  Бай Ганю — покойниятъ Алеко Константиновъ.   Днешното съчинение азъ смЬтамъ да нарека Бай Ганю побЬснЬлъ. Покойниятъ Алеко, мжжътъ съ доброто сърдце, никога нЬмаше да  напише това, което написахъ азъ. Неговиятъ Бай Ганю бЬше му   родното дете,  дете похвалено съ недостатъци, които му е завещала злата сждба, вЬковното  робство. Но, все таки, това дете бЬше му любимо... Азъ пиша съчине­нието съ перо, вие, господа сждии, ще про­изнесете своята присжда въ видъ на критика. Тая критика ще бжде сжщевременно и цЪрътъ за бЬса, въ който е попадналъ Бай Ганю...

        Тжжното е, че въ примката на Темида попаднаха малкитЬ, а голЬмитЬ, които бЬсуваха и организираха убийството, останаха на свобода и сатанински вдигнаха чашитЬ съ шампанско за “Богъ да прости Алеко...”

Христо К. Пунев
Тази страница е видяна: 807

 Публикувано от: pamedia на Saturday 10 May 2014 - 12:35:52

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
С възстановка на процеса за убийството на Алеко Константинов съдът в Пазарджик ще отбележи 140-та си годишнина
115 години от убийството на Алеко Константинов
Историята за построяване паметниците на писателя - Част втора
115 години от убийството на Алеко Константинов
Историята за построяване паметниците на писателя на лобното му място и на остров “Свобода”
Шефът на ДГС Пещера увери кмета на Пещера, че добивът на дърва за населението не е заплашен
Ревност е бил мотивът за убийството на 41-годишната Катя в Пещера
Трети ден полицията издирва Георги Генов за убийството на жена му в Пещера
На един общински служител в Пазарджик се падат 402-ма души от населението, а в Батак - 104
От РИОСВ уверяват, че няма опасност за населението от пожара на сметището в Пазарджик
Отрицателни са и естественият, и механичният прираст на населението в област Пазарджик през 2017 г.
Раждаемостта в област Пазарджик е близо до средната за страната - 9,3, но прирастът на населението остава трайно отрицателенТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.6497 сек., 1.5168 от тях за заявки.