RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
Обява за процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013 МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
Обява


Приложение № 2
към Заповед №МДР-ПП-09-85 от 21.08.2019 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А
за открита процедура чрез подбор на проекти

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013  МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013  МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ ще подпомогне постигането на специфична цел 1.1 „Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури“ и специфична цел 1.2 „Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба“ към Приоритет 1 на Стратигията за ВОМР „Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарския район и насърчаване иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.
Чрез мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ се цели:
1.    Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
2.    Подобряване на производствените характеристики на водоема;
3.    Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
4.    Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
5.    Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен смисъл);
6.    Постигане на целите на многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013 (МНСПА);
7.    Намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
8.    Въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);
9.    Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;
10. Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали;  намаляване на еутрофикацията на водните тела.

Прилагането на мярката е насочено към модернизацията на съществуващи предприятията и/или изграждане на нови предприятия за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС, т.е, на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013  МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 386 749,00  лeвa.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък  от 10 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 200 000 лева.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Пазарджик.
Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
•    еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1.    Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
2.    Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
3.    Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
4.    Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
5.    Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
6.    Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
7.    Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
8.    Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
9.    Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
10.  Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 30 октомври 2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr©mzh.government.bg.
Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 20 ноември, 2019 г.Тази страница е видяна: 1853

 Публикувано от: pamedia на Tuesday 27 August 2019 - 11:32:50

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти по мярката за устойчив риболовен туризъм
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
Обучителният модул за членовете на МИРГ Пазарджик приключи с дискусия за ефективно управление на европейските средства
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 "Активни"
Дирекция „Бюро по труда”-Пазарджик обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лицаТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.7298 сек., 1.6265 от тях за заявки.