RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
Пазарджик
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А
за открита процедура чрез подбор на проекти
Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик, като
 
ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036 МИРГ Пазарджик - Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик - мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ ще подпомогне постигането на специфична цел 3.1 Създаване и/или модернизиране туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството и осигуряване на алтернативна заетост и специфична цел 3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства към Приоритет 3 на Стратигията за ВОМР „Повишаване на привлекателността на рибарската област, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство и туризма“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарствои за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
 
Чрез мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ се цели повишаването атрактивността на средата, свързана с предоставяне на здравни, социални, културни и други услуги и такива, в полза на рибарските общности в РО.
 
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036 МИРГ Пазарджик - Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 120 000,00 лeвa.
  
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 5 000 лева.
 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 40 000 лева
 
Максимален процент на съфинансиране – е до 100 на сто, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет
 
Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:
 
 - до 100% за публичноправни организации, вкл. общини и кметства и юридически лица, регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза;
 
 - до 50% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, публично-частни дружества между общини и юридически лица или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза.
 
Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
 
Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.
 
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.
 
Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на подписване в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
•    Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
•    Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
•    Община Пазарджик и кметства от община Пазарджик;
•    Публично-частни дружества между общини и юридически лица.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:
   
1.    Експлоатирането на крайбрежните зони (като например създаване на зони за отдих, облагородяване на плажове, дребно мащабни подобрения на инфраструктурата, свързана с риболова, въвеждане на електричество и питейна вода, както и дейности, свързани с наблюдение на околната среда и подобни интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други подобни разходи).
2.    Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни.
3.    Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности.
4.    Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди.
5.    Дейности за информация и публичност.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.
 
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 28 февруари, 2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr©mzh.government.bg.
  
Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 21 март, 2020 г.
 
 
 Тази страница е видяна: 3476

 Публикувано от: pamedia на Friday 20 December 2019 - 16:19:07

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти по мярката за устойчив риболовен туризъм
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
Обява за процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013 МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 "Активни"
Открита е процедура за кандидатстване с проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"
Полицията си търси счетоводител чрез подбор на кандидатиТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 4.0057 сек., 3.8999 от тях за заявки.