RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“

riba2020.jpg


Приложение № 3
към Заповед № МДР-ПП-09-36 / 02.03.2021 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А
за открита процедура чрез подбор на проекти
 
 
Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, като
ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“.

Процедурата чрез подбор на BG14MFOP001-4.047  МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ ще подпомогне постигането на специфична цел 2.1 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности) — т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“, специфична цел 2.2 Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.) и специфична цел 2.3 Създаване на заетост извън секторите „Рибарство“ и аквакултури към Приоритет 2 на Стратигията за ВОМР „Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район с цел преодоляване на социално-икономическите трудности.“. Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Чрез мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ се цели:
1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности от сектор „Рибарство” към такива извън сектора
2. Насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване качеството на живот в РР.
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047  МИРГ Пазарджик - Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 352 049.40  лeвa.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 5 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 40 000 лева.
Максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е:
- до 100% за публичноправни организации, вкл. общини, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, училища от РР /рибарския район/ и Юридически лица регистрирани по Закона за читалищата;
- до 50% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, публично-частни дружества между общини и юридически лица или юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до съответния процент, посочен по-горе, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на  Република  България.
Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик.
Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
1.Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
2.Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
3.Община Пазарджик;
4.Публично-частни дружества между общини и юридически лица;
5. Училища от РР /рибарския район/;
6. Юридически лица регистрирани по Закона за читалищата.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:
    
1.    Инвестиции с цел създаване на заетост извън сектор „Рибарство“ ;
2.    Инвестиции за развитие на услуги във всички сектори извън сектор „Рибарство“;
3.    Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на културна инфраструктура.
4.    Дейности за подготовка на маркетингови стратегии и бизнес планове за стартиране на бизнес извън сектор „Рибарство“;
5.    Дейности по организиране на събития за популяризиране на територията, като фестивали, информационни дни, електронни системи и др.;
6.    Дейности по опазване и популяризиране на природно наследство;
7.    Дейности за информация и публичност.


Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Пазарджик“ - https://flag-pazardzhik.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr©mzh.government.bg.
Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 03.06.2021 г.
Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 03.08.2021 г.
Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 04.10.2021 г.

Тази страница е видяна: 626

 Публикувано от: pamedia на Friday 05 March 2021 - 13:32:40

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обява за процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013 МИРГ Пазарджик – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
Обява за открита процедура чрез подбор на проекти по мярката за устойчив риболовен туризъм
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 "Активни"
Открита е процедура за кандидатстване с проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"
Дирекция „Бюро по труда”-Пазарджик обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лицаТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.8892 сек., 1.7660 от тях за заявки.