RSS емисии 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Това е архивен сайт на PA media.
Актуалният сайт е на адрес: pa-media.net
В ОДМВР е обявен конкурс за началник на сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“
ОДМВР Пазарджик

Със заповед на Министъра на вътрешните работи в ОДМВР е обявен е конкурс за началник на сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“. Подробности за условията и изискавнията в Обявлението по-долу:ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-5027/11.02.2019 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР
в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Пазарджик, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното
ниво: ръководно ниво - 8.

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл.
2. Минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.
2.1. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
2.2. Професионално направление – икономика;
3. Минимален професионален опит - 3 години или минимален ранг - III младши.
4. Допълнителни изисквания: Спазване на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството;
5. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно” по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1.    Писмена разработка по тематика, свързана с финансово – счетоводната рамка на бюджетните организации;
2.    Интервю.
III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.
IV. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Пазарджик, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа, и от 15:30 часа до 17:00 часа на адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3.
Телефон за справки и допълнителна информация: 034/434 244.

  V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Участва в изготвянето на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за първостепенния разпоредител с бюджет;
- Изготвя ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
- Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения на структурата, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания;
- Организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
- Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на структурата;
- Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;
- Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, общинските съвети и с банките, за провеждане инвентаризация и проверки на парични средства и материални запаси, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива;
- Запознава се с процедурата по назначаване на служители за осъществяване на финансовото осигуряване на структурата и за повишаване квалификацията им;
- Осигурява необходимата информация на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси и разхищения на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;
- Организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата, и с ръководителите на отдели и сектори;
- Осъществява контакти с представители на банкови, финансови, данъчни и контролни органи и институции;
- Подпомага началника на отдела при анализирането на състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби;
- Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
- Подпомага началника на отдела за спазване на сроковете за погасяване на задълженият на структурата;
- Спазва правилата за защита на класифицираната информация и изискванията на ЗЗЛД;
- Спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно проведени инструктажи;
- Спазва трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;
- Носи отговорност за собствената си безопасност, както и за безопасността на подчинените му служители;
- Служителят задължително подлежи на профилактичен медицински преглед, осигурен от работодателя;
- Изпълнява и други задачи, възложени от служебното ръководство в рамките на предоставените му правомощия.
VI. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 615 лв. до 1900 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.
VII. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в интернет и интранет и на информационното табло на Областна дирекция на МВР - Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3.
VIII. ОБЯВЛЕНИЕТО за конкурса да бъде публикувано в Административния регистър към Интегрирана информационна система на държавната администрация с електронен адрес: http://iisda.government.bg, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, и на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в интернет и интранет.
Копие от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР - Пазарджик и на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР:    (П)
Младен МариновТази страница е видяна: 1492

 Публикувано от: pamedia на Tuesday 26 February 2019 - 11:53:17

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Директорът на ОД МВР представи пред ръководния състав новия началник на сектор „Пътна полиция”
До 21 октомври се кандидатства с проекти по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост
Комисар Блага Крайчева-Улева от днес е началник отдел „Разследване” при ОДМВР-Пазарджик
Спад на престъпленията против собствеността отчитат от ОДМВР-Пазарджик за 2019 г.
Нов началник на сектор в "Пътна полиция" - Пазарджик
Панагюрище е на 4-о място в класацията на Дянков за добро финансово управление
ОБЯВА за открита процедура чрез подбор на проекти МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство““
Обявен е конкурс за общо лого на оперативните програми
Обявен е конкурс кой да управлява Центъра за социална рехабилитация и интеграция
Обявен е първият национален конкурс за поезия „Теодор Траянов“Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 1.9048 сек., 1.8004 от тях за заявки.