Новина: Нова наредба за бюджета на Община Пазарджик отсрочва приемането на отчета до 31 декември на следващата година
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Wednesday 22 January 2014 - 13:40:11


Във връзка с влизането в сила на  Закона за публичните финанси от началото на тази година Община Пазарджик е разработила проект на наредба с дългото заглавие "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик". Вносител в Общинския съвет е кметът Тодор Попов.Със Закона за първи път се задължават общините да въведат многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране. Регламентира се процедурата по съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващия тригодишен период и на общинския бюджет като в нея са включени разпоредби, уреждащи изготвянето на информация относно общинските сметки за средствата от Европейския съюз, динамиката и състоянието на общинския дълг и гаранции.
 
30 ноември – Крайният срок за представяне от кмета  на проекта за бюджет  е 30 ноември, а 20 дни след обнародване на Закона за Държавния бюджет - за внасянето му  в Общински съвет, след което не по-късно от 15 работни дни трябва да бъде приет от местния парламент.
Отчетът за изпълнението  може да се гласува от съветниците до 31 декември на годината, следваща отчетната година.
Информации за текущото изпълнение съгласно Закона се представят в Общинския съвет на тримесечие, но в проекта този срок е закръглен на полугодие.

С новата наредба се регламентират възможностите, процедурата за поемане и контрола на общинския дълг.
Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.  Предвижда се широко едномесечно публичното обсъждане на проекта за поемане на нов дългосрочен дълг.

Както в Закона, така и в Проекта на Наредба не е записано какво се случва, ако бюджетът или отчетът не бъде приет от Общинския съвет. И ако по аналогия разходите при неприет Държавен бюджет до началото на новата година са в рамките на разходите за същия период на предходната, то неприемането на отчета не носи каквито и да е последствия.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.6209 )


Време за изпълнение: 0.0429 сек., 0.0086 от тях за заявки.