Новина: Канализационните мрежи са основния замърсител на реките
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Friday 15 February 2013 - 17:30:36


Замърсяванията на  повърхностни води основно се дължат на канализационните мрежи на големите градове в област Пазарджик. Това сочат резултатите от проведен имисионен контрол на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите през 2012г. Изводите са направени на база взетите през 2012 година 108 водни проби от 45 обекта за проследяване на емисионото състояние на отпадъчни води. Експертите по водите в РИОСВ-Пазарджик са извършили през миналата година 222 проверки върху дейността нa 116 обекта.

Като цяло експертите очертават като тенденция запазване качеството на повърхностните води през 2012г. за поречието на река Марица.Запазва се тенденция на повишени концентрации по показател „нитрити” в река Стара след град Пещера. Причините са няколко: липса на градска пречиствателна станция, моментни отклонения от индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчните води от пречиствателната станция на „Биовет”АД, за което обектът е санкциониран с текуща месечна санкция и акт по Закона за водите, както и сезонното маловодие в резултат на водовземане в горните участъци на реката.

В горното течение на река Панагюрска Луда Яна, след гр. Панагюрище се наблюдава повишение на биогенните елементи /азот, фосфор/, дължащо се на заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води от канализационната система на гр. Панагюрище. Същата тенденция се наблюдава и за река Стрелчанска Луда Яна след гр. Стрелча.

За река Тополница, в пункта след вливането на река Елшишка е регистрирано еднократно превишение по показатели мед” и „манган”. Основна причина за наличието на метални йони в река Тополница е река Елшишка – водоприемник на повърхностните и дренажни води от площадка „Елшица”. За замърсяване на река Елшишка РИОСВ – Пазарджик наложи текуща месечна санкция на „Еко медет”ЕООД.

От екоинспекцията уточниха, че В Пазарджик функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, но технологичната й схема не позволява отстраняването на азота и фосфора в състава на отпадъчните води. Това ще стане възможно с реализацията на вече сключения договор с МОСВ за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция по оперативна програма ”Околна среда”.

Проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции имат всички градове в областта с над 10 000 жители: Велинград, Пещера, Панагюрище, както и от 2000 до 10 000 жители като: Батак, Брацигово, Белово и Септември. Повечето от общините са кандидати за бенефициенти по различни програми, допълниха от екоинспекцията. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.4058 )


Време за изпълнение: 0.1068 сек., 0.0217 от тях за заявки.