Новина: С промяна в наредба Евтим Янев предлага по-ниски такси за одобряване на проекти
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Tuesday 12 February 2013 - 18:17:34


Двойно по-ниски цени на общинската услуга за одобряване на различните видове строителни и инвестиционни проекти за по-голямата част от зоните в Пазарджик предлага общинският съветник от Коалиция на предприемачите Евтим Янев. Той е внесъл в Общинския съвет Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.


В мотивите си Янев отбелязва, че сегашните  цени за технически услуги - одобряване на технически или работни проекти за нови сгради, включително за пристройки и надстройки, проекти по чл. 56 от ЗУТ, вкл. за промяна на одобрени проекти по време на строителството и за преустройство или за основен ремонт на съществуващи сгради с предвиждане на СМР, са  с пъти по-високи от подобни в сродни на Община Пазарджик общини /Община Благоевград – 1 лв. /м.кв. , Община Велико Търново – 1 лв./кв.м. за жилищни сгради , 1,8 лв./кв.м. за търговски обекти, Община Велинград – 2 лв. / м.кв. Община Кърджали – 2 лв./ м.к, Община Бургас – за жилищни сгради – 200 лв. /брой, за нежилищни сгради от 0,5 лв./м.кв. за сгради до 2 етажа и 0,6 лв./кв.м. за сгради над 2 етажа, Община Пловдив – за жилищни сгради 1 лв./м.кв., за нежилищни сгради 1,5 лв./м.кв. + издаване на разрешение за строеж 20% от предното/.
Според него стойността на посочената цена надхвърля стойността на проектантската услуга за част Конструкции за кв.м., което и доказва, че съществува огромна разлика между себестойността на услугата и исканата цена. Като пример той посочва, че при съгласуване на проект със застроена площ от 300 кв.м. собственикът на проекта ще трябва да заплати 300 х 4 = 1200 лв. за гр. Пазарджик, а за централна градска част 300 х 6 = 1800 лв., в същото време  техническият  проект за част конструкции би му струвал около 1800 лв. Освен посочените цени за одобряване на инвестиционни проекти, ползвателят на услугата заплаща /ако не ползва котнсултантска фирма/ и  по 1,2 лв./кв.м.  за оценяване на съответствие на частите на инвестиционния проект, със съответните изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 т. 1 от ЗУТ, плюс необходимите такси за съгласуване с пожарна и ХЕИ.
       Считам, че заложените цени на услугата в наредбата на Общински съвет – Пазарджик  от 4 до 6 лв. / кв.м. влошават условията за правене на бизнес и не стимулират външни инвеститори да изберат Общината като добро място за реализиране на инвестиционните си намерения, посочва Янев, като отбелязва, че това противоречи и на  принципите в  Наредбата при определяне на такси и цени за технически услуги.
Конкретните изменения се отнасят до Чл. 48 и изглеждат така:
       Размерът на цените за технически услуги се определя, както следва:
20. одобряване на технически или работни проекти за нови сгради, включително за пристройки и надстройки, проекти по чл. 56 от ЗУТ /преместваеми съоръжения/, вкл. за промяна на одобрени проекти по време на строителството и за преустройство или за основен ремонт на съществуващи сгради с предвиждане на СМР:
а) 3.00 / било 6.00 лв. / лв. на кв. м. разгъната площ, за централна градска част /пешеходна зона/, но не повече от 25 000 лева / било 50 000 лв. /
б) 2.00 / било 4.00 лв. /лв. на кв.м. разгъната площ, за останалата част от гр. Пазарджик, с изключение на промишлените зони, но не повече от 20 000 лева / било 50 000 лв. /
в) 0.50 лв. / било 1,00 лв. /на кв.м. разгъната площ, за всички села, за промишлените зони на гр. Пазарджик и извън селищните граници на населените места на територията на общината, но не повече от 5 000 лева. / било 50 000 лв. /
21. одобряване на проекти за смяна предназначението на съществуващи помещения или сгради без предвиждане на СМР:
    а) 1.20 лв. / било 3.00 лв. /на кв.м. разгъната площ, за централна градска част;
    б) 0,60 лв. / било 1,50 лв./ на кв.м. разгъната площ за останалата част от гр. Пазарджик;
    в) 0.50 лв. на кв.м. разгъната площ, извън селищните граници на гр. Пазарджик, както и за всички села.
22.    одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива – цената по т. 20, намалена / било завишена / с 30%.

Формулираните от вносителя очаквани резултати от приемането на Наредбата са:
Подобряване на условията за изграждане на строителни  и инвестиционни проекти в Община Пазарджик. Предложеното намаление на стойността на услугата ще доведе до увеличаване броя на одобрените проекти и изграждането им, като по този начин няма да се намали общата стойност на приходите от тази дейност. Увеличението на изгражданите обекти в Общината обаче ще даде неминуемо отражение и в заетостта на работната ръка в Общината и увеличение на приходите от данък сгради и такса смет.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.4029 )


Време за изпълнение: 0.0429 сек., 0.0083 от тях за заявки.