Новина: Висшият екологичен съвет към екоминистерството одобри разширение на „Асарел Медет”
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
Thursday 19 April 2012 - 11:01:16


Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ, председателстван от зам.-министър Евдокия Манева одобри осъществяването на инвестиционно предложение „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”,  съобщават от Коалиция за устойчиво развитие.


Проектът предвижда разширяване площта на рудник „Асарел” до Вариант „Етапен - 1”, при което ще бъдат осигурени допълнителни количества минна маса – руда за преработка, минна откривка и извънбалансова руда,разширение на две насипища  както и на хвостохранилище "Люляковица".След модернизацията на корпус „Ситно трошене“, Мелнично отделение и флотация и Претоварен възел 1 ще бъде достигната годишна преработка на руда от 15 млн. тона, което е с 2млн. тона повече от досега преработваната руда.
Предмет на инвестиционното предложение е оптимално изземане на запасите от съществуващото медно находище и увеличение на добива и преработка на руди от обогатителната фабрика с около 15% чрез модернизация на корпус „Ситно трошене“.  Най-близко разположени до промишлената площадка са:
индустриално предприятие завод “Оптикоелектрон“, на около 3,5 км южно от мината;
гр. Панагюрище - на 5 км в посока югоизток;
с. Оборище – около 3 км южно от хвостохранилище “Люляковица”;
Историческа местност “Оборище”. Разположена е на 1 км източно от хвостохранилище “Люляковица”, на около 1 км югозападно от рудник “Асарел”, на около 350 м източно от преминаващия хвостопровод;
Вилна зона “Фетинци” – обособена е допълнително след изграждане на рудника, на около 2,8 км североизточно от Източно насипище.
Технологията на добива и преработката на медната руда в „Асарел – Медет“ АД ще се запази както и досега и включва следните процеси:
Добив на руда по взривен способ (сондиране и взривяване).
Товарене и транспортиране на рудата от рудника до обогатителната фабрика.
Преработка на рудата: Трошене; Смилане; Обогатяване (флотация); Сгъстяване и филтрация.
Минната откривка и извънбалансовата руда се транспортират до съответните съоръжения за минни отпадъци: Западно насипище и Окисно насипище. Взривената откривка се товари на автомобили с електрически и хидравлични багери и постъпва в ЦПТ /Циклична поточна технология/, чрез която се транспортира до Западно насипище.
Крайният минен отпадък от обогатяването – хвостът, както и утайките от пречистване на отпадъчни води от миннодобивната дейност и минни отпадъци от сорбция, екстракция и електролиза (утайки от почистването на утаителя и на механичните филтри, шламове, др.) се депонират в хвостохранилище Люляковица.
Инсталация за екстракция и електролиза на мед SX-EW – за извличане на ценните компоненти, като етап от оползотворяване на отпадъци. Този процес заменя изцяло прилаганата технология на циментационно извличане на мед от окислени медни руди. Пусната е в експлоатация към края на 2010 г.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.1989 )


Време за изпълнение: 0.0908 сек., 0.0138 от тях за заявки.