Новина: Комисията по заетост обсъди потребностите на работодателите в област Пазарджик от работна сила
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
Thursday 17 October 2019 - 18:26:55

Пазарджик


     Заместник областният управител Петър Белчев проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, на което беше  обсъдена и приета Информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 20 септември 2019. Информацията е изготвена от работна група, сформирана със заповед на Областния управител. Анкетната карта съдържа общо 19 въпроса, от които 8 въпроса са свързани с демографията на предприятията (наименование, ЕИК, брой заети, сектор на дейности и т.н.) и 11 въпроса, касаещи конкретната тематика на изследването (знания, умения, компетентности и т.н.).  проведени са общо 99 реални анкети, с норма на отговоряемост от 56,6%, която е малко по-ниска от средната за страната (57.39%). От проведения преглед и анализ на резултатите от проучването са изведени следните основни изводи:
•    Като необходими и важни, според анкетираните работодатели са, на първо място, Уменията за самоконтрол и дисциплината и, на второ място, Уменията за работа под напрежение;
•    Уменията за общуването на официалния за страната български език са посочени от работодателите като най-важна за персонала компетентност. Тези умения са необходими за ефективни обучения за повишаване на квалификацията на работещите;
•    Общо 85,7% от анкетирани работодатели не предвиждат промяна в числеността на персонала през следващите 6 месеца, което, заедно с това, че постоянната заетост е предпочитана от 90% от работодателите, е знак за стабилитет на заетостта и удовлетворена потребност от кадри. Заедно с това, 85,1% от анкетираните работодатели посочват затруднения при намиране на квалифицирана работна ръка.
•    Търсене на работна сила през следващите 6 месеца очертава доминираща позиция на първичния пазар на труда на работодателите в сферата на общественото хранене – професиите Готвач, Сервитьор-барман и Работник в заведенията за хранене и развлечения формират съществена част от прогнозната заетост;
•    Близо 40% от прогнозираната нова заетост на специалисти с висше образование през следващите 12 месеца се поделя между професиите Преподавател, Специалист софтуер и Технолог-програмист. Около 40% от потребните работници без специална квалификация през следващите 12 месеца са Работници в преработващата промишленост (28%) и Работници в добивната промишленост и строителството (11%). Работници в селското, горското и рибното стопанство съставляват 22,25% от потребните работници без квалификация.
Приетата от Комисията по заетостта информация за потребностите на работодателите от Област Пазарджик от работна сила бе представена на Агенцията по заетостта за обобщаване на национално ниво.                           


ПазарджикНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.18794 )


Време за изпълнение: 0.0667 сек., 0.0131 от тях за заявки.