Новина: РИОСВ – Пазарджик е съставила 4 акта и 10 наказателни постановления за над 32 000 лева
(Категория: Здраве)
Публикувано от pamedia
Thursday 09 March 2017 - 16:10:36


ПазарджикОт началото на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик състави 4 акта, наложи имуществена санкция и издаде 10 наказателни постановления, с които са наложени три глоби и седем имуществени санкции в общ размер 32 500 лв.


 Експертите извършиха 62 контролни проверки в 52 промишлени обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 19 предписания.
За извличане на скално-земни маси от отвал „Изток” на закрития рудник „Влайков връх”, с. Елшица без да е проведена процедура по оценка за съвместимост, на „Трейс България”АД е съставен акт по Закон за биологичното разнообразие. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на отпадъци и съвместно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци са съставени актове на „Софалукс България” ЕООД и на „ПМБ Индъстрис”ООД. На „Галванопрактик Петров” СД е съставен акт по Закона за водите за това, че отпадъчните води са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения по показатели „химическа потребност от кислород” и „сулфати”, поставени в разрешителното за заустване на дружеството.

През януари и февруари приоритетни бяха контролните проверки на юридически лица с издадени разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и на лица, които образуват от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Контролират се и изискванията за използвано от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. От началото на годината са предприети действия по 9 сигнала, постъпили на „зеления“ телефон на инспекцията.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.old.pa-media.net/news.php?extend.13455 )


Време за изпълнение: 0.0586 сек., 0.0102 от тях за заявки.